Szkoła

W szkole Compass wierzymy, że społeczność, w której każdy czuje się bezpiecznie, jest warunkiem do rozwoju osobowości, budowania poczucia własnej wartości, wewnętrznej motywacji, odwagi w stawianiu ambitnych celów oraz uczenia się na błędach.


„jesteśmy załogą, nie pasażerami”

Kultura „Załogi” (Crew culture) jest ściśle związana z modelem edukacji ekspedycyjnej. Skłania ona wszystkich członków społeczności szkolnej do pracy zespołowej, której celem jest zdobycie najwyższych szczytów! Struktura „Załogi” zapewnia uczniom bezpieczną i niezawodną przestrzeń, która sprzyja poczuciu przynależności i równości, odnoszeniu sukcesów oraz postrzegania siebie jako ważnego i znaczącego człowieka.

Termin „Załoga” zaczerpnięty jest ze słów pedagoga, Kurta Hahna, ojca edukacji ekspedycyjnej, który zwykł mawiać: „Jesteśmy załogą, związaną ze sobą aktem służenia innym, a nie pasażerami”. Przesłanie to skłania wszystkich członków społeczności szkolnej do pracy w zespole, do włączenia się do wspólnych działań i pomagania innym.

 W szkole i przedszkolu Compass wprowadzamy filozofię Porozumienia bez Przemocy (NVC) M. Rosenberga.

Podstawowymi zasadami spotkań Załogi są*:

 • Gromadzenie się w niewielkiej grupie, zapewniającej każdemu członkowi równy głos, szacunek i widoczność
 • Budowanie relacji poprzez odważną, szczerą i pełną szacunku komunikację
 • Koncentrowanie się na umiejętnościach społecznych i emocjonalnych, rozwoju charakteru i osiągnięciach akademickich
 • Umożliwianie uczniom, by sami byli liderami w swoim życiu i nauce

Kultura załogi wykracza poza mury szkoły i obejmuje relacje z rodzinami i członkami społeczności.

* Opracowane na podstawie artykułu Creating a Structure of Crew.

jesteśmy załogą, nie pasażerami

Edukacja dwujęzyczna

Edukacja dwujęzyczna

Edukacja dwujęzyczna wpływa na rozwój intelektualny dziecka, w tym jego umiejętności pozajęzykowe. Nauka dwóch lub więcej języków stymuluje rozwój mózgu, szczególnie w obszarach związanych z pamięcią, rozwiązywaniem problemów i krytycznym myśleniem. Proces ciągłego przełączania się między językami wzmacnia funkcje wykonawcze mózgu, co prowadzi do rozwoju wielozadaniowości i większej elastyczności poznawczej. Jednocześnie język obcy wzbogaca komunikację dziecka narzędziami niezbędnymi we współczesnym zglobalizowanym świecie, tj. wyposaża w umiejętność zmiany perspektywy, tolerancji międzykulturowej, a także empatii i otwartości na różnorodność. 

Immersja językowa jest najskuteczniejszym sposobem na uczenie się języka, dlatego tworzymy przestrzeń dwujęzyczną, w której dzieci uczą się języka obcego w sposób naturalny, angażując się w pracę projektową pod przewodnictwem dorosłego mówiącego w tym języku.


Edukacja metodą projektową

W szkole Compass dzieci uczą się między innymi poprzez projekty bazujące na rzeczywistym życiu, zwane wyprawami edukacyjnymi. Projekty odbywają się w różnych częściach miasta i pozwalają im dowiadywać się o problemach, zasobach, organizacjach oraz procesach w mieście. Uczą podstawy programowej, jednocześnie rozwijając umiejętności i cechy charakteru takie jak odpowiedzialność, kreatywność, współpraca, empatia, sprawczość i wiara we własne siły.

Podczas projektów uczniowie i uczennice wyznaczają sobie cele w zakresie nauki i rozwoju osobistego, rozwijają kompetencje komunikacji i pracy zespołowej oraz biorą odpowiedzialność za własny proces uczenia się.

edukacja projektowa

Czym się inspirujemy

Maria Montessori, Reggio Emilia, Janusz Korczak

W naszym programie nauczania korzystamy z najlepszych dostępnych sprawdzonych metod i podejść edukacyjnych:

 • Edukacja Ekspedycyjna (EL Education)
 • Porozumienie bez Przemocy / Empatyczna Komunikacja (NVC)
 • Widoczne myślenie (Harvard PZ Visible Thinking oraz Making Learning Visible)
 • Świadoma dyscyplina (Conscious Discipline) – metoda samoregulacji Dr. Becky Bailey
 • Filozofia pedagogiczna Reggio Emilia
 • Pedagogika Marii Montessori
 • Pedagogika Janusza Korczaka

ocenianie- Trzy wymiary rozwoju

W Compassie stosujemy różne metody oceniania, aby pomóc uczniom śledzić rozwój ich wiedzy i umiejętności.

 • Już od przedszkola uczniowie uczą się ustalać własne cele. Pracują nad ich osiągnięciem oraz weryfikują postępem realizacji.
 • Przy wsparciu nauczycieli uczniowie uczą się dokonywać samooceny.
 • Każdy uczeń gromadzi własne prace jako artefakty swojego uczenia się w indywidualnym portfolio.
 • Nauczyciel regularnie udziela informacji zwrotnej uczniom na temat ich postępów w uczeniu się i rozwoju.
 • Uczniowie uczestniczą w konferencjach nauczyciel — rodzic — uczeń, gdzie prezentują swoje osiągnięcia akademickie i osobiste.

Takie podejście do oceniania rozwoju dzieci pozwala na wielowymiarowe monitorowanie postępów oraz budowanie wewnętrznego poczucia odpowiedzialności i sprawczości u uczniów.

Trzy wymiary rozwoju

rozwój charakteru

 • Ambicje i sprawczość
 • Zdrowie i pewność siebie
 • Empatia, etyka i współpraca
 • Chęć tworzenia lepszego świata

opanowanie wiedzy i umiejętności

 • Dążenie do głębokiego zrozumienia treści
 • Wykorzystanie nauki w praktyce
 • Rozwój krytycznego myślenia
 • Jasna komunikacja

praca wysokiej jakości

 • Uczenie się przez informację zwrotną
 • Tworzenie kompleksowych prac
 • Nauka przez warsztat pracy
 • Rozwiązywanie problemów przez iteracje

Szkoła jest otwarta w godzinach 7:30-17:30

Dzieci realizują program nauczania w dwóch językach w godzinach 9:00-15:00

Zajęcia są podzielone na dwa bloki edukacyjne: blok przedpołudniowy i blok popołudniowy. Jeden jest w języku angielskim, drugi jest w języku polskim.

Codziennie dzieci mają godzinną przerwę obiadową (między dwoma blokami) na lunch oraz wyjście na zewnątrz.

Przykładowy plan dnia

07:30 – 08:00 – Świetlica
08:00 – 08:15 – Śniadanie*
08:15 – 09:00 – Świetlica
09:00 – 11:30 – Blok edukacyjny 1 w j. angielskim (praca projektowa oraz zajęcia w małych grupach, w tym przerwa na drugie śniadanie)
11:30-12:30 – Przerwa obiadowa (lunch) oraz wyjście na zewnątrz
12:30-15:00 – Blok edukacyjny 2 w j. polskim** (realizacja podstawy programowej poprzez pracę projektową, w grupach oraz pracę indywidualną, w tym przerwa według potrzeb dzieci)
15:00-15:30 – Podwieczorek
15:30-17:30 – Świetlica oraz zajęcia dodatkowe

* Wyżywienie jest dodatkowo płatne, dostarczane przez firmę cateringową. Nie jest obowiązkowe – dzieci mogą przynosić własne jedzenie.
** Kolejność bloków edukacyjnych (j. Polski, j. Angielski) może ulegać zmianie w zależności od dnia tygodnia


Opłaty

Wpisowe na rok szkolny 2024/25 wynosi 2 000 zł.

Jest to opłata jednorazowa przy zapisie dziecka do szkoły. 

Czesne płatne do 10 dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku.

W roku szkolnym 2024/25 czesne dla uczniów klas 1-3 wynosi 1 950 zł.

Zniżki dla naszych uczniów.

 • 5% zniżki dla absolwentów przedszkola “Czyżyk”
 • 15% zniżki dla 1 rodzeństwa
 • 30% zniżki dla 2 rodzeństwa
 • 40% zniżki dla 3 rodzeństwa

Zniżka będzie obowiązywać przez wszystkie lata nauki dziecka w naszej szkole.

opłaty